หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ชื่อปริญญา : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)
อักษรย่อปริญญา (English) : B. Arch. (Architecture)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกัญญา ง่วนสนสกุล

ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
075-201700 ต่อ 52761
orakanya.ng@psu.ac.th

 

ผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบในการปฏิบัติวิชาชีพ รวมทั้งด้านการค้นคว้าวิจัยเพื่อสนองตอบความต้องการของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล โดยใช้องค์ความรู้ด้านสภาพแวดล้อม การเลือกใช้วัสดุ วิธีการก่อสร้าง องค์ความรู้ด้านวิศวกรรม รวมถึงการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุนทรียภาพ เพื่อประยุกต์และสร้างสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศเขตร้อนชื้น (Tropical Architecture) สถาปัตยกรรมที่กลมกลืนกับวิถีชีวิตและนำเอาภูมิปัญญาพื้นถิ่นมาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม (Vernacular Architecture) สถาปัตยกรรมที่ตอบสนองแนวความคิดในการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Architecture) และสถาปัตยกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน (Community Architecture) โดยเป้าหมายที่พึงประสงค์คือการผนวกเอาองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมที่กำลังเป็นที่สนใจของประชาคมโลกเหล่านี้มาบูรณาการร่วมกันและสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน (Sustainable Architecture) เพื่อสนองตอบการแก้ปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน องค์ความรู้เหล่านี้ถูกพัฒนาเป็นฐานความรู้ที่ทำให้เข้าใจถึงเกณฑ์และแนวความคิดของสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้กระบวนทัศน์ที่เป็นสากลและสอดคล้องกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของวิถีสังคมและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น

อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

1) ผู้ออกแบบอาคาร ทั้งของรัฐบาล และเอกชน 2) ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 3) ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ 4) ผู้ประเมินความเป็นได้ด้านการออกแบบของโครงการที่ยื่นกู้ต่อสถาบันการเงิน 5) ผู้ออกแบบอิสระ 6) อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ศิลปะพื้นฐาน และศิลปประยุกต์ เช่น งานด้านโฆษณา ภาพยนตร์ ละคร เป็นต้น  7)  ผู้ออกแบบและคิดค้นวัสดุนวัตกรรมอาคาร 8) ผู้ตรวจรับอาคาร โครงการจัดสรรและโครงการอหังหาริมทรัพย์ 9)  ผู้ตรวจสอบอาคาร 10) Account Executive ผู้บริหารงานลูกค้า  11) ผู้นำกลุ่ม Start up ในกลุ่ม Creative economy