สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกัญญา ง่วนสนสกุล

รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์