ติดต่อเรา

.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
102 หมู่ 6 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์ 0-7520-1712
โทรสาร 0-7520-1709
อีเมล prtrang@psu.ac.th
เว็บไซต์ arch.trang.psu.ac.th