ทำเนียบคณบดี

ทำเนียบคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ชื่อ-สกุล

ช่วงเวลา

ดำรงตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกัญญา ง่วนสนสกุล

8 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน

รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมผล พืชน์ไพบูลย์

1 มิถุนายน 2561 - 7 ตุลาคม 2565

รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวิทย์ พจนตันติ

1 มิถุนายน 2558 - 31 พฤษภาคม 2561

รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พักตรา คูบุรัตถ์

1 กันยายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2558

รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์