คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกัญญา ง่วนสนสกุล

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

อาจารย์ภวัต รอดเข็ม

รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

อาจารย์วรวุฒิ มัธยันต์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์