ข้อมูลคณะ

ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงทิศทางการพัฒนาสาขาวิชาทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในพื้นที่วิทยาเขตตรัง จึงมีแนวคิดที่จะสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ในรูปแบบที่มีความโดดเด่น และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สามารถผลิตบัณฑิต ให้สามารถเข้าสู่ช่องว่างของตลาดงานได้อย่างทรงคุณค่า

วิสัยทัศน์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาด้านสถาปัตยกรรม ที่ได้รับการยอมรับด้วยมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการผลิต ทรัพยากรบุคคล ‘ระดับผู้นำ’ ที่ถึงพร้อมด้วยวิสัยทัศน์ องค์ความรู้ ทักษะ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ ให้ตอบสนองความต้องการทางวิชาชีพ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับสากล ได้อย่างมีคุณธรรมและมีจิตสำนึกที่ดีงามต่อสังคม

พันธกิจ

1. พัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็นผู้นำในการพัฒนาและสร้างสรรค์ องค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในทิศทางที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและตลาดวิชาชีพ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับสากล โดยปราศจากขีดจำกัดในการเรียนรู้ และเพิ่มศักยภาพในการปรับตัวให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ของแต่ละยุคสมัย
2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับผู้นำในสาขาสถาปัตยกรรม ให้มีความพร้อมทั้งศักยภาพ ในการบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสุนทรียภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาีจิตสำนึก ที่ตระหนักถึงหน้าที่ในการพัฒนาสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนทุกระัดับ ให้มีมาตรฐานที่ดี มีสวัสดิภาพ มีความสะดวกปลอดภัย และได้รับประโยชน์สุขที่ยั่งยืน
3. ขับเคลื่อนชุมชนเพื่อความยั่งยืนบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม โดยใช้การวิจัยและบริการวิชาการ

เป้าหมาย

1. ด้านวิชาการ – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรม ที่มีความโดดเด่นทางวิชาการระดับสากล ในด้าน

  • สถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น และสถาปัตยกรรมร่วมสมัยสำหรับพื้นที่ภาคใต้
  • สถาปัตยกรรมเพื่อชุมชน
  • สถาปัตยกรรมเพื่อการท่องเที่ยว
  • เทคโนโลยีและสุนทรียศาสตร์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และยกระดับคุณภาพชีวิต
  • ศิลปะและวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และการเมืองการปกครอง
  • การบริหารจัดการโครงการ

2. ด้านทักษะ – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรม และผู้นำในการพัฒนาองค์ความรู้ ที่โดดเด่นด้วยทักษะการปฏิบัติงาน ในด้าน

  • การบริหารงานออกแบบและการก่อสร้าง
  • การบริหารจัดการและพัฒนาชุมชน
  • การบริหารจัดการโครงการ
  • การบริหารจัดการทรัพยากร
  • การสื่อสารงานออกแบบ
  • ศิลปะและวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • การบริหารธุรกิจด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
  • การประชาสัมพันธ์และการตลาด

3. ตลาดแรงงานและตลาดวิชาการ – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงสุดของตลาดแรงงานในสายงานสถาปัตยกรรม ตั้งแต่ระดับชุมชนไปถึงระดับสากล และเป็นแหล่งผลิตบุคลากรทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรม ที่ได้รับความยอมรับ ในความเป็นเลิศทางวิชาการระดับสากล

ยุทธศาสตร์

1. ด้านวิชาการ – ส่งเสริมและพัฒนาให้มีความโดดเด่นเป็นเลิศในการเรียนรู้ด้านวิชาการ โดยการคัดสรรคณาจารย์ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และ บุคลากรที่มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ ที่มีผลงานและชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับสูงสุดในสาขาวิชาต่างๆ มาเป็นผู้นำในการสอน ร่วมกับการวิจัยและพัฒนา

2. ด้านทักษะ – ส่งเสริมและพัฒนาให้มีความโดดเด่นเป็นเลิศในทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ โดยการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงในตลาดวิชาชีพ ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่นไปจนถึงระดับสากล ควบคู่ไปกับการศึกษาด้านวิชาการ อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการศึกษา

3. ด้านจิตสำนึก – ส่งเสริมและพัฒนาให้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และความรับผิดชอบ ต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่าและหน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อส่วนรวม ด้วยความรู้สึกมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

4. ด้านศักยภาพและโอกาส – พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ ที่ผสมผสานองค์ความรู้ระหว่าง การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสุนทรียภาพ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมและตลาดวิชาชีพ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล เพื่อการวิจัยและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ และตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุด