ประธานหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกัญญา ง่วนสนสกุล

ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

อาจารย์วิสุทธิ์ นุชนาบี

ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต