คณะสถาปัตย์ฯ ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกัญญา ง่วนสนสกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย อาจารย์ภวัต รอดเข็ม รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์วรวุฒิ มัธยันต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำคณะ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง และคุณสิทธา วะเจดีย์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ในการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ด้วยเกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)  พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ภายในคณะ เช่น ห้องสมุดวัสดุ ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน Psu-Udc…

Continue Readingคณะสถาปัตย์ฯ ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566

สมาคมแม่บ้านทหารบกเข้าเยี่ยมชมสถานที่พร้อมขอรับคำปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจากคณะสถาปัตย์ฯ ม.อ.ตรัง

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกัญญา ง่วนสนสกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ พันเอกสิทธิชัย โกศล รอง เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 44 (1) คุณโสธนา หนูแก้ว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 44 ตัวแทน คุณปิยะนุช ศกุนตนาค ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4  พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถานที่พร้อมขอรับคำปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 4 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้าร่วมโครงการ  ให้มีความสุขในสังคม ใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ทั้งนี้ในส่วนคณะฯถือเป็นการบริการวิชาการสู่ชุมชน ภายใต้ศูนย์ Innovation Design Center ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมครบวงจร งานศึกษาวิจัย…

Continue Readingสมาคมแม่บ้านทหารบกเข้าเยี่ยมชมสถานที่พร้อมขอรับคำปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจากคณะสถาปัตย์ฯ ม.อ.ตรัง

ทีม Young Old Expertise Exchanger ม.อ. คว้ารางวัล The Best Creative Award จากเวที YICMG 2021

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2564) รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้แสดงความยินดีและให้กำลังใจแก่นักศึกษาและคณะทำงาน โครงการ The Youth Innovation Competition on Lancang-Mekong Region’s Governance and Development หรือ YICMG 2021 ที่ปรับรูปแบบการดำเนินโครงการเป็นระบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2564 โดยวิทยาเขตตรัง ได้เข้าร่วมการแข่งขันโดยใช้พื้นที่บริเวณห้องสมุด อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง การเข้าร่วมโครงการ YICMG 2021 ออนไลน์ ในปีนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ…

Continue Readingทีม Young Old Expertise Exchanger ม.อ. คว้ารางวัล The Best Creative Award จากเวที YICMG 2021

สถาปัตย์ฯ ม.อ.ตรัง ต้อนรับ คณะดูงานจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา

วันนี้ (17 ธันวาคม 2563) รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ ไพบูลย์ รองอธิการบดี วิทยาเขตตรัง ในฐานะรักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย๋ตรีชาติ เลาแก้วหนู รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์สาวิตรี นุกูล ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมีโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยมีนางสาวอารอบ เรืองสังข์ ประธานวิสาหกิจฯ นำเยี่ยมชม

Continue Readingสถาปัตย์ฯ ม.อ.ตรัง ต้อนรับ คณะดูงานจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา

07 ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (21 พ.ค.64)

07 ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (21 พ.ค.64) 07-แนวทางการเรียนการสอนฯ-ภาค-1-2564-21-พ.ค.64-1

Continue Reading07 ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (21 พ.ค.64)

06 ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (15 ก.พ.64)

Continue Reading06 ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (15 ก.พ.64)