คณะสถาปัตย์ฯ ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกัญญา ง่วนสนสกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย อาจารย์ภวัต รอดเข็ม รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์วรวุฒิ มัธยันต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำคณะ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง และคุณสิทธา วะเจดีย์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ในการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ด้วยเกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)  พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ภายในคณะ เช่น ห้องสมุดวัสดุ ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน Psu-Udc…

Continue Readingคณะสถาปัตย์ฯ ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566