สมาคมแม่บ้านทหารบกเข้าเยี่ยมชมสถานที่พร้อมขอรับคำปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจากคณะสถาปัตย์ฯ ม.อ.ตรัง

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกัญญา ง่วนสนสกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ พันเอกสิทธิชัย โกศล รอง เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 44 (1) คุณโสธนา หนูแก้ว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 44 ตัวแทน คุณปิยะนุช ศกุนตนาค ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4  พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถานที่พร้อมขอรับคำปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 4 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้าร่วมโครงการ  ให้มีความสุขในสังคม ใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ทั้งนี้ในส่วนคณะฯถือเป็นการบริการวิชาการสู่ชุมชน ภายใต้ศูนย์ Innovation Design Center ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมครบวงจร งานศึกษาวิจัย…

Continue Readingสมาคมแม่บ้านทหารบกเข้าเยี่ยมชมสถานที่พร้อมขอรับคำปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจากคณะสถาปัตย์ฯ ม.อ.ตรัง