คณะสถาปัตย์ฯ ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกัญญา ง่วนสนสกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย อาจารย์ภวัต รอดเข็ม รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์วรวุฒิ มัธยันต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำคณะ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง และคุณสิทธา วะเจดีย์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ในการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ด้วยเกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)  พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ภายในคณะ เช่น ห้องสมุดวัสดุ ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน Psu-Udc…

Continue Readingคณะสถาปัตย์ฯ ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566

สมาคมแม่บ้านทหารบกเข้าเยี่ยมชมสถานที่พร้อมขอรับคำปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจากคณะสถาปัตย์ฯ ม.อ.ตรัง

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกัญญา ง่วนสนสกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ พันเอกสิทธิชัย โกศล รอง เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 44 (1) คุณโสธนา หนูแก้ว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 44 ตัวแทน คุณปิยะนุช ศกุนตนาค ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4  พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถานที่พร้อมขอรับคำปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 4 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้าร่วมโครงการ  ให้มีความสุขในสังคม ใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ทั้งนี้ในส่วนคณะฯถือเป็นการบริการวิชาการสู่ชุมชน ภายใต้ศูนย์ Innovation Design Center ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมครบวงจร งานศึกษาวิจัย…

Continue Readingสมาคมแม่บ้านทหารบกเข้าเยี่ยมชมสถานที่พร้อมขอรับคำปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจากคณะสถาปัตย์ฯ ม.อ.ตรัง