ทีม Young Old Expertise Exchanger ม.อ. คว้ารางวัล The Best Creative Award จากเวที YICMG 2021

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2564) รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้แสดงความยินดีและให้กำลังใจแก่นักศึกษาและคณะทำงาน โครงการ The Youth Innovation Competition on Lancang-Mekong Region’s Governance and Development หรือ YICMG 2021 ที่ปรับรูปแบบการดำเนินโครงการเป็นระบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2564 โดยวิทยาเขตตรัง ได้เข้าร่วมการแข่งขันโดยใช้พื้นที่บริเวณห้องสมุด อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

การเข้าร่วมโครงการ YICMG 2021 ออนไลน์ ในปีนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 ทีม และมีทีมที่ได้รับรางวัล 1 รางวัล โดมทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด 2 ทีม ได้แก่ ทีม Young Old Expertise Exchanger ประกอบด้วย นายอิทธิฤทธิ์ อินสว่าง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายค็อยรุลมัยนี มะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ และนายศุภกร จำนงค์ ศิษย์เก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาการตลาด และทีม Smartlife Enhancer ประกอบด้วย นางสาวฟิรดาว เตะมาหมัด นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นางสาวพรปวีณ์ สิทธิวัฒน์กุลธร และนาวสาวปุญญิศา สั้นเต้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ทีม Young Old Expertise Exchanger ได้รับรางวัล The Best Creative Award.