หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2563

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตร :
ชื่อปริญญา :
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) :
อักษรย่อปริญญา (English) :

การบัญชี
บัญชีบัณฑิต(การบัญชี)
บช.บ.
B.Acc.

หลักสูตร :
ชื่อปริญญา :
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) :
อักษรย่อปริญญา (English) :

การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์)
บธ.บ. (การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์)
B.B.A. (Information and Computer Management)

หลักสูตร :
ชื่อปริญญา :
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) :
อักษรย่อปริญญา (English) :

การจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
B.B.A. (Electronic Business Management )

หลักสูตร :
ชื่อปริญญา :
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) :
อักษรย่อปริญญา (English) :

การจัดการการท่องเที่ยว
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)
B.B.A. (Tourism Management)

หลักสูตร :
ชื่อปริญญา :
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) :
อักษรย่อปริญญา (English) :

การตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)
B.B.A. (Marketing)

หลักสูตร :
ชื่อปริญญา :
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) :
อักษรย่อปริญญา (English) :

การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง)
บธ.บ. (การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง)
B.B.A. (Insurance and Risk Management)

หลักสูตร :
ชื่อปริญญา :
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) :
อักษรย่อปริญญา (English) :

การจัดการรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการรัฐกิจ)
รป.บ. (การจัดการรัฐกิจ)
B.P.A. (Public Management)

หลักสูตร :
ชื่อปริญญา :
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) :
อักษรย่อปริญญา (English) :

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
B.A. (Business English)

หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตร :
ชื่อปริญญา :
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) :
อักษรย่อปริญญา (English) :

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม.
M.B.A.