การส่งผลงาน

รับสมัครผลงานด้าน

 • ผลงานประเภทสถาปัตยกรรม
 • ผลงานประเภทการออกแบบ / ศิลปกรรม

กำหนดการ

มี Update ข้อมูลล่าสุดวันที่ 28 มิถุนายน 2567

 • ส่งผลงานพร้อมชำระเงิน : ตั้งแต่ 4 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2567
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน : 15 สิงหาคม – 13 กันยายน 2567
 • แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ : ภายในวันที่ 26 กันยายน 2567
 • วันสุดท้ายของการส่งผลงาน A4 ไม่เกิน 8 หน้า ไม่พิมพ์หมายเลขหน้าในบทความ (กรณีน้อยกว่า 8 หน้า จำนวนหน้าให้เป็น หน้าคู่เท่านั้น) ที่มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วและส่งไฟล์ชาร์ทนำเสนอผลงาน ขนาด A1 แนวตั้ง จำนวน 1 หน้า : ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณา : 13 พฤศจิกายน 2567
 • พิธีเปิดนิทรรศการ : 12 ธันวาคม 2567
 • จัดแสดงนิทรรศการ : 12 ธันวาคม 2567 – 12 มกราคม 2568

การเตรียมผลงาน

เมื่อผลงานผ่านผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้จัดส่งไฟล์ชาร์ทนำเสนอผลงาน ขนาด A1 จำนวน 1 หน้า เพื่อนำเสนอในพิธีเปิด

 • จัดทำผลงานไฟล์ A1 โดยสามารถเลือกจากไฟล์ Template อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  1. ไฟล์แบบ PSD
  2. ไฟล์แบบ JPG
  3. ไฟล์แบบ AI
 • เมื่อทำเสร็จแล้ว
  1. แปลงไฟล์ผลงาน A1 จำนวน 1 หน้า เป็นรูปแบบ PDF
  2. Upload ไฟล์เข้า Drive  (เช่น Google Drive, OneDrive)
  3. กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ผลงานเป็นรูปแบบสาธารณะ (Public)
  4. นำส่งลิงค์ (URL) ที่จัดเก็บไฟล์ผลงาน เข้าสู่ระบบส่งผลงานที่ https://psunic.trang.psu.ac.th/arch/login.php

หมายเหตุ

 • ผลงานที่นำส่งจะต้องจัดทำตามรูปแบบที่กำหนดไว้ เท่านั้น คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผลงานที่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้
 • ความรับผิดชอบด้านเนื้อหา การตรวจร่างผลงาน A4 และ A1 หรือรายละเอียดต่างๆ เป็นของเจ้าของผลงาน ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ แต่อย่างใด

ติดต่อสอบถาม

สมัครและส่งผลงาน / สาขาสถาปัตยกรรม : คุณสุริยันต์ บุญเลิศวรกุล 089-645-3647 หรือ 075-201-700 ต่อ 52293

สมัครและส่งผลงาน / สาขาการออกแบบ / ศิลปกรรม : คุณวาสนา คงเมือง 087-626-1802 หรือ 075-201-700 ต่อ 52284

รูปแบบการส่งผลงาน : คุณพัณณ์ชิตา จารุวัฒน์อธิก 098-696-4298 หรือ 075-201-700 ต่อ 52394

การออกใบเสร็จรับเงิน : คุณงามทิพย์ ชูเชิดรัตน์ 095-196-3569 หรือ 075-201-722

E-mail : cdast.archpsu@gmail.com

account android arrow-alt-circle-down arrow-alt-circle-left arrow-alt-circle-right arrow-alt-circle-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up author bars behance blogger buffer caret-down caret-left caret-right caret-square-down caret-square-left caret-square-right caret-square-up caret-up cart-menu-1 cart-menu-2 cart-menu-3 cart-menu-4 categories chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up clock close comments cookies copyright coupon-discount date-modified date-published discord double-arrows-down double-arrows-left double-arrows-right double-arrows-up dribbble envelope-open envelope eye facebook fax flickr foursquare github gmail google-drive grid-view hashtag hollow-ring homepage instagram ios level-down-alt level-up-alt line link linkedin list-view login logout long-arrow-alt-down long-arrow-alt-left long-arrow-alt-right long-arrow-alt-up mastodonmedium messenger mobile-menu mobile phone pinterest place qq quote-left quote-right quotes reading-time-hourglass reading-time-stopwatch reddit rss scroll-to-top search shazam shopping-bag shopping-cart side-panel-opening-2-left side-panel-opening-2-right side-panel-opening-left side-panel-opening-right skype slack small-arrow-down small-arrow-left small-arrow-right small-arrow-up sms snapchat soundcloud spinner spotify stackoverflow sync telegram threadstiktok times-circle tinder trello tripadvisor tumblr twitch twitter viber vimeo vine vkontakte website wechat whatsapp windows wishlist xing yelp youtube zoom