ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน

  • แบบตอบรับขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานในโครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2567 : สถาปัตย์นิทรรศน์ – Architecture & Design Exhibition 2024
  • คู่มือการใช้งานระบบพิจารณาผลงานในโครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2567 : สถาปัตย์นิทรรศน์ – Architecture & Design Exhibition 2024

วิดีโอการใช้ระบบส่งผลงาน สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ

ติดต่อสอบถาม

สมัครและส่งผลงาน / สาขาสถาปัตยกรรม : คุณสุริยันต์ บุญเลิศวรกุล 089-645-3647 หรือ 075-201-700 ต่อ 52293

สมัครและส่งผลงาน / สาขาการออกแบบ / ศิลปกรรม : คุณวาสนา คงเมือง 087-626-1802 หรือ 075-201-700 ต่อ 52284

รูปแบบการส่งผลงาน : คุณพัณณ์ชิตา จารุวัฒน์อธิก 098-696-4298 หรือ 075-201-700 ต่อ 52394

การออกใบเสร็จรับเงิน : คุณงามทิพย์ ชูเชิดรัตน์ 095-196-3569 หรือ 075-201-722

E-mail : cdast.archpsu@gmail.com

account android arrow-alt-circle-down arrow-alt-circle-left arrow-alt-circle-right arrow-alt-circle-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up author bars behance blogger buffer caret-down caret-left caret-right caret-square-down caret-square-left caret-square-right caret-square-up caret-up cart-menu-1 cart-menu-2 cart-menu-3 cart-menu-4 categories chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up clock close comments cookies copyright coupon-discount date-modified date-published discord double-arrows-down double-arrows-left double-arrows-right double-arrows-up dribbble envelope-open envelope eye facebook fax flickr foursquare github gmail google-drive grid-view hashtag hollow-ring homepage instagram ios level-down-alt level-up-alt line link linkedin list-view login logout long-arrow-alt-down long-arrow-alt-left long-arrow-alt-right long-arrow-alt-up mastodonmedium messenger mobile-menu mobile phone pinterest place qq quote-left quote-right quotes reading-time-hourglass reading-time-stopwatch reddit rss scroll-to-top search shazam shopping-bag shopping-cart side-panel-opening-2-left side-panel-opening-2-right side-panel-opening-left side-panel-opening-right skype slack small-arrow-down small-arrow-left small-arrow-right small-arrow-up sms snapchat soundcloud spinner spotify stackoverflow sync telegram threadstiktok times-circle tinder trello tripadvisor tumblr twitch twitter viber vimeo vine vkontakte website wechat whatsapp windows wishlist xing yelp youtube zoom